pixel

Договор за Услуга

ДОГОВОР

за предоставяне на Услуга б/н от дата 01.09.2020 г.

Настоящият Договор определя взаимоотношенията между Сдружение с нестопанска цел „Универсално Лечебно Дао – България, ЕУК 206138939, със седалище и адрес на управление: Обл. София, общ. Столична, район Люлин, жк. „Люлин“ бл.114, наричан за краткост в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна и от друга страна – всяко юридическо или всяко пълнолетно лице, приело предложения договор, наричано за краткост КЛИЕНТ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КЛИЕНТЪТ съвместно се наричат СТРАНИ по договора.

Настоящият Договор се приема от КЛИЕНТА напълно, без изменения, изключения и допълнения.

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият Договор е част от Общите условия и се сключва с всеки, който прояви интерес. Договорът се адресира към неопределен кръг юридически/физически лица.

1.2. За приемане на договора ( т.е. за пълното му и безусловно приемане) от страна на Клиента се счита фактът по извършване на плащане ( в т.ч. частично) на избраната Услуга.

1.3. Настоящият договор е действителен в такава редакция и с такива условия, посочени  в момента на приемането му.

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и КЛИЕНТЪТ гарантират, че притежават съответното право и достатъчна дееспособност, както и всякакви други права и пълномощия, необходими за сключване и изпълнение на настоящия Договор.

1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да внася промени в настоящия Договор, както и в друга информация на сайта. В тази връзка, КЛИЕНТЪТ се задължава преди получаване на Услугата да се запознае с актуалната версия на Договора, както с която и да било друга касаеща Услугата информация на сайта. Връзка към последната, актуална версия на Договора: https://taobg.eu/dogovor-za-usluga/

1.6. Оформянето на приемо-предавателни действия на Услугата не се извършва в рамките на настоящия Договор. За услугите, които се предоставят без авансово плащане, фактът на плащане от страна на КЛИЕНТА е потвърждение, че услугата е предоставена и че КЛИЕНТЪТ няма към тях претенции. За услугите, които се предоставят срещу авансово плащане, отсъствието на рекламация по електронна поща в срок от 15 дни означава, че КЛИЕНТЪТ няма претенции към услугата.

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК И ЦЕНА

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да предостави на КЛИЕНТА избраните услуги и/ или стоки, а КЛИЕНТЪТ се задължава да ги приеме и плати по условията на настоящия Договор.

2.2. Описанието и цената на услугата са дадени в рекламната оферта на сайта, освен ако изрично в писмен вид не бъде съобщено на КЛИЕНТА за промяна на срокове, условия и цена.

2.3. КЛИЕНТЪТ плаща услугата по реда и в сроковете, които са записани в рекламните материали за дадената услуга, взимайки пред вид възможните изменения, обсъдени в писмена кореспонденция по електронна поща.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

3.1. Предоставяните от Изпълнителя Услуги се базират на официалната програма на Universal Healing Tao на гранд Мастер Чиа,  както и на лично мнение и опита на сертифицираните инструктори от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Нищо в описанието или съдържанието на предоставяните услуги не може да се възприема от КЛИЕНТА като препоръка да се откаже от назначени му практики или лечения от  други специалисти, например лекари.

3.3. КЛИЕНТЪТ използва предоставените му услуги и/или стоки по собствено усмотрение и на своя отговорност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (като организация и/или инструктор от сдружението) не носят никаква отговорност за резултатите от такова използване.

3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира, че предоставените от него услуги ще доведат до резултат, който желае или очаква КЛИЕНТА.

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не оказва и не замества лекарската помощ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поставя медицински диагнози и не се намесва в предписанията на лекарите.

3.6. КЛИЕНТЪТ използва информацията или стоката предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено и само за лично ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да споделя и разпространява нито една част от предоставените му материали, нито по време на самото обучение, нито след неговия край, независимо дали ще завърши даден курс или ще прекрати обучението си. Нарушаването на авторското право и на интелектуалната собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ води до гражданска, административна, криминална отговорност.

3.7. В случай, че КЛИЕНТЪТ споделя материалите и видеата с други лица, незаплатили дадената програма или курс, то следва незабавно плащане от тях на пълния размер на цената на програмата или курса. При отказ, достъпът на КЛИЕНТА се прекратява, без право на връщане на вече заплатената сума.

3.8. Единствено след полагане на изпит за асоцииран инструктор на Universal Healing Tao има право да преподава на трети лица известна част практиките. Останалите профилирани практики може да преподава, след успешно положен изпит за инструктор и изпит за съответен профил.

3.9. СТРАНИТЕ се освобождават от отговорност ( освен по т. 3.6 ) за пълно или частично неизпълнение на задълженията си, ако такова неизпълнение е следствие от действия при обстоятелства с непреодолима сила, възникнали след встъпване в сила на настоящия договор и/или в резултат на събития от извънредно положение или спешен случай.

  1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да не разгласява получената от КЛИЕНТА конфиденциална информация.

4.2. За нарушение по т. 4.1 не се счита разкриване на лична информация ако е в съответствие с обосновани законови изисквания.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

5.1. Отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛ и КЛИЕНТ се основават и регулират от действащото законодателство на Република България.

5.2. СТРАНИТЕ ще се стремят да решават всички възникващи спорове чрез преговори. При липса на взаимно удовлетворяващо съглашение, спорът ще се предава за разглеждане от съдебен орган на Република България.

5.3. Настоящият договор влиза в сила от момента на акцептирането и действа до момента на изпълнение на всички задължения на СТРАНИТЕ, свързани с включените услуги и/или стоки.

  1. РЕКВИЗИТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Сдружение „Универсално Лечебно Тао – България“

Банков реквизит: UniCredit Bulbank

BIC: UNCRBGSF; IBAN:BG81UNCR70001524109075

E-mail: info@taobg.eu ;  тел: +359887835764

https://taobg.eu